1.  Het belang van deze privacy policy?

Vamos vastgoed nv, met zetel te Havermarkt 22, 3500 Hasselt, met ondernemingsnummer: 0880.923.316 (hierna “Vamos/ Vestio“) hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van de website en het verlenen van onze diensten. Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften.

Dit privacybeleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die Vamos/ Vestio als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van de website.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze privacy policy. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

2.  Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke

Vamos/ Vestio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de website of bij het leveren van haar diensten:

Vamos vastgoed nv
Havermarkt 22
3500 Hasselt
Ondernemingsnummer: 0880.923.316
e-mail: info@vestio.com
website: www.vestio.com

Verwerkers

Vamos/ Vestio verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en je persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van Vamos/ Vestio.

Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

3.  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Vamos/ Vestio verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal Vamos/ Vestio in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt kan je hier terugvinden:

 • Identificatiegegevens;
 • Persoonljke kenmerken;
 • Beroep en betrekking;
 • Consumptiegewoonten;
 • Leefgewoonten;
 • Financiële bijzonderheden;
 • Gegevens verstrekt door uzelf in uw berichten aan ons.

  4.  Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

  Vamos/ Vestio verwerkt je persoonsgegevens om je als gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring evenals de gevraagde diensten op een correcte wijze te leveren.

  De verwerking van je persoonsgegevens kan alleszins gebeuren voor volgende doeleinden:

  • Het verwerken van uw aanvraag tot het verlenen van diensten;
  • Het verlenen van onze diensten;
  • Het verzenden van nieuwsbrieven aan je, indien je ingeschreven bent;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om te kunnen inspelen op uw voorkeuren bij onze dienstverlening;
  • Vamos/ Vestio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
  • U toe te laten in te loggen op uw persoonlijke pagina van de website;
  • Het aanbieden en verbeteren van onze website;
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en / of criminele gedragen;
  • Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van je gebruik van de website;
  • Het doen van statische analyses.

  U verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Vamos/ Vestio en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Vamos/ Vestio beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

  5.  Wat zijn je rechten?

       –  Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens       

  Vamos/ Vestio verwerkt je persoonsgegevens enkel:

  • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
  • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
  • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
  • Op een juiste wijze;
  • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke  je op verzoek specifiek zal worden toegelicht;
  • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

       –  Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing

  Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Vamos/ Vestio uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

  Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

  Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal Vamos/ Vestio hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@vestio.com.

  Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Vamos/ Vestio. Vamos/ Vestio zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

  Als gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door Vamos/ Vestio te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Vamos/ Vestio zal beoordelen:

  • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
  • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
  • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
  • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;

       –  Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

  Als betrokkene heb je het recht van Vamos/ Vestio een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

  • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
  • De verwerking van Vamos/ Vestio blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
  • Vamos/ Vestio heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • Vamos/ Vestio dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

  Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Vamos/ Vestio staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Vamos/ Vestio dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

  Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen.

  Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing

  Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal Vamos/ Vestio hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@vestio.com.

       –  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Je hebt het recht om de aan Vamos/ Vestio verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van jouw toestemming. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

  Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal Vamos/ Vestio hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@vestio.com.

       –  Recht op vergetelheid

  Telkens wanneer je Vamos/ Vestio terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal Vamos/ Vestio elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

       –  Recht op het intrekken van je toestemming / het recht om klacht in te dienen

  Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vamos/ Vestio bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

  Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal Vamos/ Vestio hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@vestio.com.

       –  Recht op informatie / transparantie

  Bij de uitoefening van je rechten zal Vamos/ Vestio steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

  De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit/ veelheid van je verzoeken, verlengd worden. Vamos/ Vestio zal je daartoe binnen de maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging. 

  6.  Cookies

  Vamos/ Vestio bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

  Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies.